Loading...

Regulamin

 REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU DO MIEJSKIEGO OGRÓDU ZOOLOGICZNEGO W PŁOCKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych biletów wstępu na teren Miejskiego Ogródu Zoologicznego w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Norbertańskiej 2, 09 -402 Płock, REGON 000520487360, za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem zoo.plock.pl.
 2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Z uwagi na brak możliwości zwrotu lub wymiany zakupionych biletów, prosimy o rozważne dokonywanie zakupów.

§ 2
Zakup biletów on-line

 1. Warunkiem zakupu biletów poprzez system sprzedaży on-line jest:
  - wybór daty zakupu biletów,
  - wybór rodzaju i ilości biletów,
  - rejestracja Kupującego lub wprowadzenie w formularzu danych: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, NIP (w przypadku potrzeby otrzymania faktury przez podmiot gospodarczy),
  - dokonanie opłaty za bilety,
  - wydruk biletów, które zostaną wysłane na wskazany adres e-mail.
 2. Ogród nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Kupujący planuje wizytę w dniu zakupu biletów, transakcji należy dokonać najpóźniej na 2 godziny przed zamknięciem Ogrodu.
 4. Zakupiony bilet ważny jest 30 dni od daty zakupu.
 5. Ogród jest czynny codziennie o każdej porze roku, również w soboty, niedziele i wszystkie dni świąteczne. Informacje na temat godzin otwarcia znajdują się na stronie plock.pl w zakładce INFORMACJE.
 6. W sprzedaży on-line są dostępne następujące jednorazowe bilety: podstawowy (w tym dla posiadacza Płockiej Karty Mieszkańca), ulgowy (w tym dla posiadacza Płockiej Karty Mieszkańca), specjalny, specjalny dla opiekuna, dla licencjonowanego przewodnika, dla posiadaczy Płockiej Karty Familijnej 3+, dla weterana, zbiorowy (przysługuje 1 uczestnikowi zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży składającej się z co najmniej 10 osób), dla opiekuna grupy (przysługuje nauczycielowi/opiekunowi zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży składającej się z co najmniej 10 podopiecznych), przy czym:
  osobami uprawnionymi do korzystania z biletów ulgowych są:
  - dzieci po ukończeniu 3 lat,
  - uczniowie szkół: podstawowych, dziennych szkół średnich i dziennych szkół policealnych,
  - studenci do ukończenia 26 roku życia,
  - emeryci i renciści,
  - osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym.
 1. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych i specjalnych biletów wstępu są odpowiednio:
  - ważna legitymacja szkolna lub studencka,
  - legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury,
  - dokument orzekający o niepełnosprawności,
  - legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego,
  - dokument poświadczający licencję przewodnika wycieczek,
  - Płocka Karta Familijna 3+, Płocka Karta Mieszkańca.
 2. Rezerwacji usług dodatkowych: zwiedzania z przewodnikiem, zajęć dydaktycznych, organizacji imprez okolicznościowych oraz udostępnianie powierzchni dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych w celach sportowych i edukacyjnych, można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 24 366 05 17. Cennik opłat za usługi dostępne są na stronie internetowej zoo.plock.pl w zakładce INFORMACJE.
 3. W celu otrzymania faktury VAT osoba dokonująca zakupu biletu powinna zaznaczyć w systemie rezerwacji okienko „Faktura VAT-Tak” i podać nr NIP. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawność danych podanych do faktury.
 5. Warunkiem realizacji internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 1 godziny powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182.
  Kontakt: pomoc@payu.pl, telefon: 61 630 60 05.
  Regulamin pojedynczej płatności dostępny jest pod linkiem: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/Regulamin_pojedynczej_transakcji_platniczej_PayU.pdf
 7. Zapłaty można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Przed dokonaniem płatności należy sprawdzić na stronach rezerwacji on-line, czy system obsługuje bank, z którego będzie dokonana transakcja zapłaty, bądź czy system akceptuje kartę płatniczą, której Kupujący zamierza użyć.
 8. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU.
 9. Ceny biletów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji. W związku z powyższym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Każda transakcja zakupu biletów on-line zostanie zakończona nadaniem indywidualnego numeru transakcji oraz przekazaniem biletu drogą elektroniczną w formacie PDF na poprawnie wskazany adres e-mail. 
 12. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów lub czytelne wyświetlenie biletów na ekranie telefonu (wyświetlacz nie może być popękany czy porysowany), jak również ich ochronę na swojej skrzynce pocztowej i bezpieczne przechowywanie. Wysłanie biletu po raz kolejny nie będzie możliwe.
 13. Na zakupiony on-line bilet wchodzi pierwszy okazujący się nim zwiedzający, w związku z tym należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Przekazanie biletu innej osobie, kopiowanie, zgubienie jak również udostępnienie osobom trzecim uniemożliwi Kupującemu wejście do Ogrodu na ten sam bilet.
 14. Ogród nie ponosi odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do zwrotu wartości biletu, gdy na skutek sytuacji opisanych w § 2 pkt 19 osoba nieuprawniona wykorzysta bilet.
 15. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani zamianie na inny termin.
 16. Klient zamawiający i kupujący bilety ulgowe i specjalne przyjmuje do wiadomości, że ich zrealizowanie będzie możliwe tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentów uprawniających do skorzystania z ulg. Bilety ulgowe i specjalne bez udokumentowania prawa do ulg, nie uprawniają do wejścia na teren Ogrodu i są nieważne.

§ 3
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe kupujących będą przechowywane i przetwarzane przez Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu realizacji zamówienia.
 2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych kupujących odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r., poz. 1219 ze zm.).

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej zoo.plock.pl.
 2. Zasady dotyczące wizyty w Ogrodzie uregulowane są w regulaminie zwiedzania, dostępnym na stronie internetowej zoo.plock.pl, w zakładce INFORMACJE.
 3. Informacji uzupełniających dotyczących rezerwacji on-line udzielają Pracownicy kasy biletowej w godzinach pracy pod numerem telefonu: 24 366 05 14.
 4. Reklamacje dotyczące płatności należy kierować do PayU. Pozostałe reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazany w § 1 pkt 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu biletu, datę dokonania transakcji, numer transakcji, opis przedmiotu Reklamacji i kontakt. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia.
 5. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie zoo.plock.pl.