KoszykTwój koszyk: 0.00 PLN

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU DO MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO JEDNOSTKA BUDŻETOWA W PŁOCKU

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych biletów wstępu na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku z siedzibą przy ul. Norbertańskiej 2,   09-402 Płock, NIP 7742137442, REGON 000168225, za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem bilety.zoo.plock.pl
 2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Z uwagi na brak możliwości zwrotu lub wymiany zakupionych biletów, prosimy o rozważne dokonywanie zakupów.

§ 2
Zakup biletów on-line

 1. Warunkiem zakupu biletów poprzez system sprzedaży on-line jest:
  - wybór daty zakupu biletów,
  - wybór rodzaju i ilości biletów,
  - rejestracja Kupującego lub wprowadzenie w formularzu danych: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, NIP (w przypadku potrzeby otrzymania faktury przez podmiot gospodarczy),
  - dokonanie opłaty za bilety,
  - wydruk biletów, które zostaną wysłane na wskazany adres e-mail.
 2. Ogród nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Kupujący planuje wizytę w dniu zakupu biletów, transakcji należy dokonać najpóźniej na 2 godziny przed zamknięciem Ogrodu.
 4. Zakupiony bilet ważny jest 30 dni od daty zakupu.
 5. Ogród jest czynny codziennie o każdej porze roku, również w soboty, niedziele i wszystkie dni świąteczne. Informacje na temat godzin otwarcia znajdują się na stronie zoo.plock.pl w zakładce INFORMACJE.
 6. W sprzedaży on-line są dostępne następujące jednorazowe bilety: podstawowy, ulgowy, rodzinny, specjalny, specjalny dla opiekuna, dla licencjonowanego przewodnika, dla posiadaczy Płockiej Karty Familijnej 3+, dla weterana, grupowy (przysługuje 1 uczestnikowi zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży składającej się z co najmniej 10 osób), dla opiekuna grupy (przysługuje nauczycielowi/opiekunowi zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży składającej się z co najmniej 10 podopiecznych), przy czym:
  osobami uprawnionymi do korzystania z biletów ulgowych są:
  - dzieci po ukończeniu 3 lat,
  - uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych i dziennych szkół policealnych,
  - studenci studiów dziennych do ukończenia 26 roku życia,
  - emeryci i renciści,
  - inwalidzi.
  osobami uprawnionymi do korzystania z biletów specjalnych są:
  - osoby do lat 24, uczęszczające do szkół specjalnych
  - osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym,
  - podopieczni z: Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Domów Opieki, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych – na podstawie dokumentu poświadczającego.
  - pełnoletni opiekun osób wymienionych powyżej,
  - licencjonowany przewodnik oprowadzający grupę.
  Bilet dla weterana przysługuje osobie posiadającej status weterana lub weterana poszkodowanego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 roku, nr 205, poz. 1203).
 7. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych i specjalnych biletów wstępu są odpowiednio:
  - ważna legitymacja szkolna lub studencka,
  - legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury,
  - dokument orzekający o niepełnosprawności,
  - legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego,
  - dokument poświadczający licencję przewodnika wycieczek,
  - Płocka Karta Familijna 3+.
 8. Rezerwacji usług dodatkowych: zwiedzania z przewodnikiem, zajęć dydaktycznych, organizacji imprez okolicznościowych oraz udostępnianie powierzchni dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych w celach sportowych i edukacyjnych, można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 24 366 05 17. Cennik opłat za usługi dostępne są na stronie internetowej zoo.plock.pl w zakładce INFORMACJE.
 9. W celu otrzymania faktury VAT osoba dokonująca zakupu biletu powinna zaznaczyć w systemie rezerwacji okienko „Faktura VAT-Tak” i podać nr NIP. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawność danych podanych do faktury.
 11. Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 1 godziny powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 12. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182.
  Kontakt: pomoc@payu.pl, telefon: 61 630 60 05.
  Regulamin pojedynczej płatności dostępny jest pod linkiem: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/Regulamin_pojedynczej_transakcji_platniczej_PayU.pdf
 13. Zapłaty można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Przed dokonaniem płatności należy sprawdzić na stronach rezerwacji on-line, czy system obsługuje bank, z którego będzie dokonana transakcja zapłaty, bądź czy system akceptuje kartę płatniczą, której Kupujący zamierza użyć.
 14. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU.
 15. Ceny biletów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 16. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji. W związku z powyższym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 17. Każda transakcja zakupu biletów on-line zostanie zakończona nadaniem indywidualnego numeru transakcji oraz przekazaniem biletu drogą elektroniczną w formacie PDF na poprawnie wskazany adres e-mail.
  Otrzymany bilet należy wydrukować we własnym zakresie.
 18. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów, jak również ich ochronę na swojej skrzynce pocztowej i bezpieczne przechowywanie. Wysłanie biletu po raz kolejny nie będzie możliwe.
 19. Na zakupiony on-line bilet wchodzi pierwszy okazujący się nim zwiedzający, w związku z tym należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Przekazanie biletu innej osobie, kopiowanie, zgubienie jak również udostępnienie osobom trzecim uniemożliwi Kupującemu wejście do Ogrodu na ten sam bilet.
 20. Ogród nie ponosi odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do zwrotu wartości biletu, gdy na skutek sytuacji opisanych w § 2 pkt 19 osoba nieuprawniona wykorzysta bilet.
 21. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani zamianie na inny termin.
 22. Klient zamawiający i kupujący bilety ulgowe i bezpłatne przyjmuje do wiadomości, że ich zrealizowanie będzie możliwe tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentów uprawniających do skorzystania z ulg. Bilety ulgowe i bezpłatne bez udokumentowania prawa do ulg, nie uprawniają do wejścia na teren Ogrodu i są nieważne.

§ 3
Ochrona danych

 1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line, kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym jak również wszelkich niezbędnych działań służących do prawidłowego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 2. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 3. Otrzymane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 4. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej bilety.zoo.plock.pl.
 2. Zasady dotyczące wizyty w Ogrodzie uregulowane są w regulaminie zwiedzania, dostępnym na stronie internetowej zoo.plock.pl, w zakładce INFORMACJE.
 3. Informacji uzupełniających dotyczących rezerwacji on-line udzielają Pracownicy kasy biletowej w godzinach pracy pod numerem telefonu: 24 366 05 14.
 4. Reklamacje dotyczące płatności należy kierować do PayU. Pozostałe reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wskazany w § 1 pkt 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu biletu, datę dokonania transakcji, numer transakcji, opis przedmiotu Reklamacji i kontakt. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia.
 5. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie bilety.zoo.plock.pl.